• ประชุมชมรมปลัดอบต.เพชรบุรีวันที่20ก.พ.57ณ อบต.ไร่ส้ม
  • สรุปการประชุมก.อบต.จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่1/57 วันที่27ม.ค.57
  • หนังสือแนวทางการปรับเงินเดือนตามวุฒิของผอ.ชนินทร์เมือวันที17ธ.ค.56
  • ประมวลภาพ17ธ.ค.56 17ปีอบต.เมืองเพ็ชร
 
ประชุมชมรมปลัดอบต.เพชรบุรีวันที่20ก.พ.57ณ อบต.ไร่ส้ม - 19 ก.พ. 2557

..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
สรุปการประชุมก.อบต.จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่1/57 วันที่27ม.ค.57 - 28 ม.ค. 2557

..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
หนังสือแนวทางการปรับเงินเดือนตามวุฒิของผอ.ชนินทร์เมือวันที17ธ.ค.56 - 25 ธ.ค. 2556

..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
อ่านข่าวทั้งหมด....
 
 
 
 
 
รายงานการประชุมก.อบต.จ.เพชรบุรี(ส่วนที่3สุดท้าย) 25 ต.ค. 2555
รายงานการประชุมก.อบต.จ.เพชรบุรีเดือนส.ค.555 14 ก.ย. 2555
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
 
 
ความเห็นกรณีการเรียกเงินคืนโบนัสท้องถิ่น - 1 ต.ค. 2556

ร่างระเบียบมท.เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ(โบนัส)อปท. - 22 เม.ย. 2556

กฤษฎีกามีความเห็นชี้อปท.ไม่อาจจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น(โบนัส)ได้ - 14 ก.พ. 2556

พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2550 มาตรา288หรือไม่ - 24 ม.ค. 2556

การยกฐานะอบต.เป็นเทศบาลตำบล - 19 ธ.ค. 2555

การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการการรักษาค่าพยาบาลของท้องถิ่น - 22 ต.ค. 2555

ขั้นตอนการเลื่อนขั้นเงินเดือนของอบต. - 11 ต.ค. 2555

การยกเลิกคำสั่งทางปกครอง - 11 ต.ค. 2555

 
 
อบต.ไร่สะท้อนรับโอนนักวิชาการศึกษา

..

อบต.ตำหรุ รับโอน(ย้าย)

..

อบต.วังจันทร์รับโอนพนักงานส่วนตำบลจำนวน11อัตรา

..
อบต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอำรับโอนพนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น

..
อ่านข่าวทั้งหมด....
รับสมัครสมาชิก
>> 12พ.ย.56 ติวฟรีการสอบของกสถ.
โดย  ป.ยุทธพล วันที่ 7 พ.ย. 2556 14:09:37 [ 0 / 293 ]
>> อบต. / เทศบาล ใด ต้องการรับโอน / ย้าย นักวิชาการศึกษา 3 - 4
โดย  วิญญู นกน่วม วันที่ 22 ก.ย. 2556 19:53:07 [ 4 / 442 ]
>> โยธาไทย ขอเชิญสมัครอบรม“การเขียนแบบแผนที่สารสนเทศภูมิศาสตร์GISด้วยAutoCAD MAP3D 2013” 16-20 ก.ย.56 ระยอง
โดย  Yotathai วันที่ 5 ก.ย. 2556 15:12:56 [ 0 / 338 ]
>> โยธาไทย ขอเชิญสมัครอบรม
โดย  Yotathai วันที่ 9 ก.ค. 2556 12:00:36 [ 3 / 383 ]
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
แนวทางในการปรับเงินเดือนของผอ.ชนินทร์ เมือวันที17ธ.ค.56
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้าจ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2555
แนวทางการออกคำสั่งแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือก ที่มท0809.2/ว111 ลว 5 มิ.ย.52
เงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร(ข้าราชการ)ของอปท.
หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการแนบท้ายระเบียบฯ
ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.2555
แนวทางการดำเนินการปรับปรุงตำแหน่งปลัดอบต.ระดับ8กรณีพิเศษ ว172 วันที่7ธ.ค.55
คำอธิบายเพิ่มเติมแบบประเมินระดับ8 กรณีพิเศษ
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ทรงคุณวุฒิในก.จังหวัดที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง
ชลอการจ่ายเงินโบนัสปี55 ว6524 วันที่30พ.ย.55
.... อ่านทั้งหมด ...
 
     
     
 
 
 
ตัวอย่างหนังสือการชี้แจงสตง.กรณีเรียกเงินโบนัสคืนก่อนที่ระเบียบประกาศใช้   27 มิ.ย. 2556   อ่านต่อ
สรุปเกี่ยวกับการปรับปรุงตำแหน่งของลูกจ้างประจำ ตามหนังสือว.18   29 เม.ย. 2556   อ่านต่อ
การปรับปรุงเกี่ยวกับระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น   19 ธ.ค. 2555   อ่านต่อ
ร่างประกาศก.ถ.โครงสร้างอัตราเงินเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่น ฉบับที่2   19 ธ.ค. 2555   อ่านต่อ
แบบประเมินอบต.บางขุนไทรระดับ8ล่าสุด   18 ต.ค. 2555   อ่านต่อ
 
 
     
   
       
     
 
 
ห้องนี้จะมีเพื่อนข้าราชการทั้งรัฐศาตร์และนิติศาสตร์มาคอยพูดคุยและให้คำปรึกษา   3 ต.ค. 2555    อ่านต่อ
 
 
     
 
 
กรณีไม่รับวุฒิที่ไม่ได้จบเกียรตินิยมเข้าทำงาน
การไม่นำระบบเปิดมาใช้ในการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ศาลปกครองขอนแก่นให้เพิกถอนกรณีปัญหาความขัดแย้ง
การเลื่อนขั้นเงินเดือนปลัดอบต.(ป.จวบเพชรบุรี)
.... อ่านคำพิพากษา ทั้งหมด ...
 
 
 
       
 
   
       
       
     
> ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินฯ (ฉบับที่ 2.)พ.ศ.2555
> ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๕๔
> ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ฯ พ.ศ.๒๕๕๓
> ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑
> ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ.๒๕๔๘
> ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย คชจ.ในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๙
> ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๓
> ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ๒๕๓๕ (จนถึง ฉ.๙)พ.ศ.๒๕๕๓
> ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๑
> ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒
- ดูระเบียบกระทรวงทั้งหมด -