ป.เชื้อสรุปการปรับโครงสร้างบัญชีเงินเดือนใหม่ของท้องถิ่น ตามมติก.ถ.27ส.ค.555 [ 14 ก.ย. 2555 ]

               ป.เชื้อ ฮั่นจินดา ประธานสมาพันธ์ปลัด อบต.แห่งประเทศไทย และ ก.อบต. ได้สรุปสาระสำคัญ เรื่อง การปรับโครงสร้างบัญชีเงินเดือน ของท้องถิ่น ตามมติของคณะกรรมการ กถ.เมื่อ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕........ การปรับโครงสร้างบัญชีเงินเดือน ของท้องถิ่น ตามมติของคณะกรรมการ กถ.เมื่อ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕........ .....สาระสำคัญคือ.... ๑.ให้ปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนของท้องถิ่น ตามที่ ก กลาง อบต/ท/อบจ..ในการประชุม เมื่อครั้งที่ ๙/๒๕๕๓(๒๙ ต.ค.๕๓)และให้ปรับโครงสร้างเงินเดือนในอันดับ ท.๙ จากเดิมมี ๒๐ ขั้น เป็น ๒๔ ขั้น มีผลทำให้ขั้นสูงอันดับ ท.๙ จะเท่ากับเงินเดือนขั้นสูงประเภทอำนวยการระดับสูงของข้าราชการพลเรือ... น คือ ๕๙,๗๗๐ บาท ๒.โครงสร้างบัญชีเงินเดือนนี้ไม่ต้องนำเข้า ครม.เพื่อขอความเห็นชอบอีก เพราะเป็นอำนาจของ กถ.ตามมาตรา ๓๓(๑) ของ พรบ.บุคคล ๒๕๔๒ ๓.มีผลบังคับย้อนหลังตั้งแต่วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ ...ข้อสังเกตของที่ประชุมคือ.... ๑.วิเคราะห์ผลกระทบในด้านงบประมาณรายจ่ายของ อปท ต้องใช้งบเท่าไหร่ ๒.ขีดความสามารถ อปท ที่ต้องจ่ายย้อนหลัง และเกิน ๔๐ % ไหม ถ้าสูงกว่าแก้ไขอย่างไร ๓.วิธีการจ่ายเงินเดือนย้อนหลังมีวิธีการอย่างไร ๔.สามารถนำเงินสะสมมาจ่ายย้อนหลังได้หรือไม่ และถ้าจ่ายได้แล้ววงเงินไม่พอ แก้อย่างไร ,,,หมายเหต,,, ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติให้ อนุฯด้านมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล ไปพิจารณาข้อสังเกตมาโดยให้กรมส่งเสริมท้องถิ่นเป็นหน่วยงานสนับสนุน ..พวกเราชาว อปท.(โดยเฉพาะคนที่ได้รับผลโดยตรง)ก็คงต้องรอประกาศ ฉบับนี้กันครับหลังท่านประธาน กถ.ลงนามเรียบร้อยแล้ว ...สิ่งที่เราต้องติดตามตรวจสอบและทำต่อไปหลังจากการประกาศโครงสร้างบัญชีเงินเดือนเป็นของท้องถิ่นเองแล้ว คือ ..๑.บัญชีนี้ต้องมีผลตั้งแต่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ ..๒.ต้องจ่ายย้อนหลังได้และให้นำเงินของ อปท.มาจ่าย(สะสม)หากงบประมาณปกติไม่เพียงพอ ..๓.อปท.ต้องปรับบัญชีเงินเดือนตัวเองตามเงินเพิ่มคุณวุฒิ เมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓(สำหรับคนที่มีสิทธิ์) ..๔.ต้องไปดูว่า อปท.ปรับบัญชีเงินเดือนอีก ๕ % ตามมติ ครม ที่มีผล ณ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ แล้วหรือยัง(ทุกคนได้) ..๕.อปท.ต้องไปปรับบัญชีเงินเดือนตามเงินเพิ่มคุณวุฒิ ณ ๑ มกราคม ๒๕๕๕(สำหรับคนที่มีสิทธิ์) สำหรับตารางบัญชีเงินเดือนที่เห็นชอบไปแล้วโดย กถ.ผมจะนำมาลงให้ต่อไป มันอยู่ในมือแต่เป็นกระดาษ ผมสะแกนไม่ได้ ด้วยความเคารพครับ ปลัดเชื้อ ฮั่นจินดา สมาพันธ์ปลัด อบต.แห่งประเทศไทย ตี ๓.๔๕ น