อบต.ตำหรุ รับโอน(ย้าย) [ 29 ต.ค. 2555 ]

               อบต.ตำหรุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ประกาศรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามกรอบแผนอัตรากำลัง3ปี(พ.ศ.2555-2557)จำนวน 1 อัตรา ส่วนการคลัง 1.นักวิชาการเงินและบัญชี3-5หรือ6 ผู้ใดที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและมีความประสงค์จะขอโอน(ย้าย)ให้ยื่นเอกสารดังต่อไปนี้ 1.คำร้องขอโอน(ย้าย)2.หนังสือยินยอมขอโอน(ย้าย)3.หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชา4.สำเนาทะเบียนประวัติพนักงานส่วนท้องถิ่น/ข้าราชการประเภทอื่น5.เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยยื่นเอกสารได้ที่อบต.ตำหรุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรีในวันและเวลาราชการหรือสอบถามรายละเอียดได้หมายเลขโทรศัพท์032492386ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 24 ต.ค.2555 นายนิพล  วิเศษรจนา นายกอบต.ตำหรุ