บัญชีปรับลูกจ้างประจำเหลือ3กลุ่ม
เงินเพิ่มตามคุณวุฒิและระยะเวลา
บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น (ประธานก.ถ.ลงนามประกาศวันที่18เม.ย.56)
บัญชีอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้างปี2554
บัญชีอัตราเงินเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่นใหม่ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของก.ถ.
อัตราเงินเพิ่มตามคุณวุฒิที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล
ตารางเทียบขั้นเงินเดือนในขั้นที่เทียบให้ตรงกันกับขั้นเงินเดือนเดิมของพนักงานส่วนตำบล
1 |